اعضای گروه علمی رجیستری بیماری مِنییِر(به ترتیب حروف الفبا)

 

1 - دکتر سید حمیدرضا ابطحی(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

2 - دکتر محمد اجل لویان(دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)

3 - دکتر علی محمد اصغری(دانشگاه علوم پزشکی ایران)

4 - دکتر علی افتخاریان(نورواتولوژیست از دانشگاه شهید بهشتی)

5 - دکتر بهروز براتی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

6 - دکتر رحمت اله بنان(دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

7 - دکتر میر محمد جلالی(دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

8 - دکتر محمد تقی خرسندی آشتیانی(دانشگاه علوم پزشکی تهران -بیمارستان امیراعلم)

9 - دکتر احمد دانشی(دانشگاه علوم پزشکی ایران)

10 - دکتر ساسان دبیری(دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امیراعلم)

11 - دکتر محسن رجعتی(دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

12 - دکتر نیما رضازاده(دکترای شنوایی شناسی)

13 - دکتر حامد سجادی(نورواتولوژیست از دانشگاه استفورد)

14 - دکتر سعید سهیلی پور(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

15 - دکتر عالیا صابری(دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

16 - دکتر نادر صاکی(دانشگاه علوم پزشکی اهواز)

17 - دکتر فرهاد فراهانی(دانشگاه علوم پزشکی همدان)

18 - دکتر محمد فرهادی(دانشگاه علوم پزشکی ایران)

19 - دکتر علیرضا کریمی یزدی(دانشگاه علوم پزشکی تهران)

20 - دکتر علی کوهی(دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امیراعلم)

21 - دکتر مسعود متصدی زرندی(دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امیراعلم)

22 - دکتر سعید محمودیان(دانشگاه علوم پزشکی ایران)

23 - دکتر نعمت اله مختاری امیر مجدی(دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

24 - دکتر فرهاد مختاری نژاد(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

25 - دکتر شادمان نعمتی(دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

26  - دکتر سید ابراهیم نقوی(دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

27 - دکتر نوید نوری زاده(دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

28 - دکتر سید بصیر هاشمی(دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

29 - دکتر نسرین یزدانی(دانشگاه علوم پزشکی  تهران بیمارستان امیراعلم)