اعضای تیم اجرایی رجیستری بیماری مِنییِر(به ترتیب حروف الفبا)

1 - خانم دکتر فتانه بخشی(متخصص آموزش و ارتقا سلامت)

2 - خانم معصومه پستادست(کارشناس شنوایی سنجی)

3 - آقای دکتر رسول پناهی(دکترای شنوایی شناسی)

4 - خانم هدیه رمضانی(کارشناس ارشد علوم تغذیه)

5 - آقای مهندس عادل کرم زادگان(کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات)

6 - خانم مهندس شهرزاد محمدی نژاد(کارشناس ارشد مهندسی شبکه های کامپیوتری)

7 - آقای مهندس میلاد نصیری(کارشناس ارشد مهندسی شبکه های کامپیوتری)

8 - خانم فاطمه نظام دوست(کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

9 - خانم دکتر سمانه روحی