جهت اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر از آذر سال 1396 تاکنون بیش از نه جلسه با مشارکت فعال آقای دکتر شادمان نعمتی (مسئول برنامه ثبت)، اعضای محترم کمیته راهبردی و تیم اجرایی برنامه رجیستری برگزار گردید. محورهای اصلی این جلسات پیرامون تهیه و تنظیم پرسشنامه، طراحی سایت، انعقاد تفاهم نامه و نحوه اجرای برنامه  ثبت ملی بیماری منییر بود. این جلسات به صورت یک یا دو هفته در میان و از ساعت 7و نیم تا نه صبحهای پنجشنبه در مرکز تحقییات بیماریهای  بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه (محل دبیرخانه برنامه ثبت ملی بیماری منییر) تشکیل میشده و میشود.

برگزاری جلسات برنامه ی ثیت ملی بیماری منییر