آقای دکتر شادمان نعمتی-مسئول برنامه ثبت ملی بیماری منییر-و آقای دکتر سید ابراهیم نقوی -متخصص گوش، حلق بینی و جراحی سرو گردن-به منظور توسعه و اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر و در جهت استمرار آن، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

موضوع تفاهمنامه یادشده اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر و انتقال تجارب و دانش تخصصی در جهت استفاده موثر از آن به منظور بهبود کیفیت مراقبت از بیماران مبتلا به منییر و استفاده از پایگاه داده ها برای مقاصد پژوهش می باشد، این تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله به مدت یک سال معتبر است و در صورت تمایل و تداوم فعالیت های مشترک قابل تمدید است.