آقای دکتر شادمان نعمتی-مسئول برنامه ثبت ملی بیماری منییر- و آقای دکتر نادرصاکی –نماینده دپارتمان گوش،گلو، بینی و جراحی سرو گردن و مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- به منظور توسعه و اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر و در جهت استمرار آن،  در تاریخ 1397/5/4 تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

موضوع تفاهم نامه یادشده اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر و انتقال تجارب و دانش تخصصی در جهت استفاده موثر از آن به منظور بهبود کیفیت مراقبت از بیماران مبتلا به منییر و استفاده از پایگاه داده ها برای مقاصد پژوهش می باشد، این تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله به مدت یک سال معتبر است و در صورت تمایل و تداوم فعالیت های مشترک قابل تمدید است.