آقای دکتر شادمان نعمتی-مسئول برنامه ثبت ملی بیماری منییر-و آقای دکتر میر محمد جلالی -متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن و فلوشیپ نورواتولوژی- به منظور توسعه و اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر و در جهت استمرار آن،  در تاریخ 97/4/19 تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

موضوع تفاهم نامه یادشده اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر و انتقال تجارب و دانش تخصصی در جهت استفاده موثر از آن به منظور بهبود کیفیت مراقبت از بیماران مبتلا به منییر و استفاده از پایگاه داده ها برای مقاصد پژوهش می باشد، این تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله به مدت یک سال معتبر است و در صورت تمایل و تداوم فعالیت های مشترک قابل تمدید است.