پزشکان عضو سامانه ثبت ملی بیماری مِنییِر

 

 

مهرداد امیرابادی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

مهرداد امیرابادی

...

محمد مهدی قاسمی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، حلق و بینی

محمد مهدی قاسمی

...

مریم عامی زاده
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

مریم عامی زاده

...

علی اصغر عربی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

علی اصغر عربی

...

دکتر محسن بهادری فر
اطلاعات بیشتر
کارشناس ارشد شنوایی شناسی

دکتر محسن بهادری فر

...

دکتر مهری محمدی دلوئی
اطلاعات بیشتر
کارشناس شنوایی شناسی

دکتر مهری محمدی دلوئی

...

دکتر محمد صادق علیمردانی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، حلق و بینی

دکتر محمد صادق علیمردانی

...

دکتر الناز شریعت پناهی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر الناز شریعت پناهی

...

دکتر محسن رجعتی حقی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

دکتر محسن رجعتی حقی

...

دکتر نادر صاکی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

دکتر نادر صاکی

...

دکتر مریم اکبری
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر مریم اکبری

...

دکتر سید ابراهیم نقوی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر سید ابراهیم نقوی

...