پزشکان عضو سامانه ثبت ملی بیماری مِنییِر

 

 

دکتر محسن رجعتی حقی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

دکتر محسن رجعتی حقی

...

دکتر نادر صاکی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

دکتر نادر صاکی

...

دکتر مریم اکبری
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر مریم اکبری

...

دکتر سید ابراهیم نقوی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر سید ابراهیم نقوی

...

دکتر علی فقیه حبیبی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر علی فقیه حبیبی

...

دکتر سید حمیدرضا باقری
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر سید حمیدرضا باقری

...

دکتر ملیحه اکبرپور
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر ملیحه اکبرپور

...

دکتر عالیا صابری
اطلاعات بیشتر
متخصص نورولوژی

دکتر عالیا صابری

...

دکتر شادمان نعمتی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

دکتر شادمان نعمتی

شناسه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی دکتر شادمان نعمتی را از لینک زیر دانلود کنید.       ...

دکتر میر محمد جلالی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

دکتر میر محمد جلالی

...

دکتر رحمت اله بنان
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر رحمت اله بنان

...