برنامه های ثبت شامل فرآیندهای ساختارمند و سیستماتیک جمع آوری و ثبت اطلاعات ، پالایش ، ذخیره سازی ، آنالیز ، تهیه و انتشار گزارش های منظم از داده های مربوط به موضوع برنامه ثبت می باشد که براساس اهداف از پیش تعیین شده انجام می شود. در ثبت بیماری ها ، تمرکز بر اطلاعات بیماران می باشد. ثبت سرطان ها ، ثبت سکته های قلبی ، ثبت دیابت و ... مثال هایی از ثبت بیماری ها می باشند.

لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله  از لینک زیر دانلود کنید.

powerpoint      download